ALTEC-Onlineshop Zum Shop

Allmänna villkor

1. Omfattning
Dessa leverans- och betalningsvillkor gäller enbart transaktioner med entreprenörer. Det är enbart våra allmänna leverans-och betalningsvillkor som gäller. De gäller även för alla framtida affärsrelationer, även om de inte uttryckligen kommit överens om på nytt.
Ev avvikande allmänna affärs- eller köpvillkor har ingen giltighet och återkallas härmed.

 

2. Erbjudanden, orderbekräftelse
Våra erbjudanden är inte bindande och med förbehåll för ändringar. Om vi inte har accepterat din beställning genom leverans, kräver godkännanden och beställningar vår skriftliga orderbekräftelse för att vara rättsligt bindande. Detsamma gäller tillägg, ändringar och tilläggsavtal. För omfattningen av, innehållet i och priset på en leverans har vår skriftliga orderbekräftelse företräde.

 

3. Prissättning
Om inget annat är överenskommet gäller det pris som är aktuellt vid tiden för avtalet med tillägg av moms. Om det går mer än 3 månader mellan avtal och leverans gäller den nettoprislista som då är aktuell med hänsyn till ändrade löne-, material- och distributionskostnader för leverans och färdigställande med tillägg av gällande moms. Priserna i våra prislistor är normala för marknaden och anpassade därefter.

 

4. Leverans
Det är vår skriftliga orderbekräftelse som anger vad leveransen omfattar. Delleveranser och partiella tjänster är tillåtna om de är rimliga för dig.

 

5. Betalningsvillkor, kontantrabatt
Om inte annat överenskommits ger vi 2% kontantrabatt på fakturor som betalas inom 14 dagar; inom 30 dagar utan avdrag för betalning på fakturadatum, det
gäller oavsett om fakturan hanteras av tredje parter eller om tredje part är den som betalar.
Försenas leveransen på grund av dig, kommer fakturan när vi kan leverera, men inte före ursprungligt leveransdatum.
Rabatter gäller inte om det vid mottagandet av den rabatterade fakturan fortfarande finns öppna fakturor. Om du betalar en faktura i efterskott, förfaller alla andra utestående fakturor till betalning omedelbart.

 

6. Kvittning, kvarhållande av medel
Kvittning eller kvarhållande av medel är rättigheter som står dig till buds bara när dina motkrav juridiskt har fastställts, är  obestridda eller erkänts av oss. Du kan hävda dessa rättigheter bara när ditt motkrav gäller samma avtal.

 

7. Uppdragsförbud
Du har inte rätt att överlåta fordringar oavsett typ från vår affärsrelation till tredje part.


8. Återbetalning
Såvitt du inte gör en återbetalning, har vi rätt att göra det, § 366 BGB (Tyskland allmänna lag) frångås.


9. Inkasso
Våra medarbetare eller representanter har rätt att använda inkassotjänster, om de är befullmäktigade till det. Det gäller även lagerförsäljning.

 

10. Transport-, förpacknings-, försäkrings- och fordonskostnader
Våra priser gäller från fabrik opackade objekt. Du bär kostnaderna för transport, förpackning, försäkring och fordon.

10.1 Kreditering förpackningsmaterial
För återanvändbara transportmedel som burar och pallar ges lämplig kredit om sådan beräknats i förväg och innebär omedelbar och gratis återleverans till oss.

10.2 Försäkrad frakt
På begäran skickar vi varorna försäkrade om du står risken och kostnaderna.


10.3 Hemtransport
Om vi får tillbaka material på grund av vår lagliga rätt, är det du som står för de kostnader det medför. Det kan i vissa fall motsvara nettovärdet vid tidpunkten för hämtningen. Du har rätt att bevisa för oss att de kostnaderna inte är så höga.

 

11. Riskövertagande
Om risktagandet inte tidigare har överförts till dig, ska du stå risken enligt följande:

11.1 Riskövertagande risk vid hämtning, hantering, överföring
Vare sig det gäller hämtning, hantering eller överföring via speditör eller transportfirma, oavsett om vi skickat och du hämtar eller om vi eller du ger uppdrag till tredje part
och oberoende av det är fraktfritt, obetalt eller skickas mot avgift, och även när det gäller delleverans.

11.2 Riskövertagande
När orsaken till förseningarna i ovanstående situationer går att hänföra till dig eller om du på annat sätt dröjer med att godkänna går leveransrisken över på dig.

 

12. Säkerhet
Tills alla anspråk uppfyllts som vi lagligen har rätt till nu eller i framtiden, beviljar du oss följande säkerheter:

12.1 Äganderättsförbehåll
Alla varor som levereras av oss förblir vår egendom liksom alla krav som följer av affärsförbindelsen tills de betalas och uppfyllts i sin helhet. Det gäller också för omtvistade och/eller villkorade krav. Du har rätt att använda varan i den löpande verksamheten, så länge du inte har obetalade skulder.

12.2 Förlängt äganderättsförbehåll
De fordringar som härrör från återförsäljning eller från någon annan rättslig grund gällande varan överlåter du i form av säkerhet till fullo till oss. Vi accepterar härmed överlåtelsen. Om vi låter våra fordringar på dig realiseras i form av löpande räkning, omfattar det föregående uppdraget också motsvarande saldofordran.

12.3 Fullmakt inkasso, annullering, debiteringsfullmakt, ingen annan överlåtelse, upplysning om tredjepartstillträde

12.3.1 Vi godkänner att du återkalleligt får samla in överlåtna fordringar gällande våra fakturor i eget namn. Detta bemyndigande får 
återkallas endast om du ligger efter med dina betalningar, eller om det finns check- eller fakturaprotester, inställda betalningar eller andra typer av för dig negativa uppgifter.


12.3.2 Du har inte rätt till någon annan överlåtelse. Du har rätt att samla in sådana fordringar så länge som du de uppfyller dina betalningsåtaganden. Du måste meddela oss omedelbart om utmätning och någon annan typ av ingripande av tredje part som gör att vår sak eller våra rättigheter påverkas.


12.4 Köparbevis
På vår begäran måste du i detalj för oss bevisa dina rättigheter enligt punkt 12.2 gentemot tredje part och informera om den resulterande överlåtelsen med uppmaningen att betala enbart till oss. Vi har rätt att när som helst informera den efterföljande köparen om överlåtelsen och själv samla in fordringarna.

12.5 Inget befullmäktigande vid konkurs
Detta befullmäktigande ska anses som återkallat om en ansökan görs om att inleda konkurs gällande dina tillgångar eller på grundval av sanningsförsäkran


12.6 Säkerhetsprövning
Du har rätt att helt eller delvis kräva frigivning av säkerheter om deras verkliga värde överstiger 20% av de säkrade fordringarna.


12.7 Upphämtningstillstånd
12.7.1 För att säkra våra äganderätt, särskilt om du häftar i skuld till oss, ger du oss eller av oss godkänd tredje part rätt att när som helst besöka din egendom eller dina affärslokaler i syfte att hämta ORIGINAL ALTEC-produkter som sålts till dig och andra varor och ORIGINAL ALTEC-produkter som är vår egendom och andra varor. Detsamma gäller när våra ORIGINAL
ALTEC-produkter och andra varor ska hämtas av kunder till dig.

12.7.2 För att förhindra onödiga kostnader, godkänner och samtycker du härmed och uttryckligen till detta förfarande.

12.7.3 Du är skyldig att ersätta oss för eventuella extra kostnader och utgifter i samband med att våra krav på återlämning verkställs eller när vi hämtar vårt material.

 

13. Garanti
Vi är ansvariga för brister och ytterligare anspråk, utan att det påverkar tillämpningen av punkt, 14 enligt följande:
13.1 Anmärkningsplikt för uppenbara och synliga defekter Vid uppenbara och synliga defekter, brister och felaktiga leveranser ska du omedelbart meddela oss skriftligen med uppgift om ordernumret på följesedeln, annars gäller inte garantin.


13.2 Anmärkningsplikt vid dolda fel
Dolda fel ska anses godkända om du inte omedelbart efter upptäckt, men inte senare än 14 dagar efter riskövertagandet, skriftligen meddelar oss med uppgift om ordernumret på följesedeln. Som sista dag gäller leveransdag.

13.4 Reparation, efterleverans, försenat fullgörande i efterhand
 

13.4.1 Vid fel avgör vi som produkten ska repareras eller om den ska bytas ut. Om felavhjälpningen inte fungerar, kan du efter eget val begära prisavdrag eller säga upp avtalet. Vid mindre defekter gäller inte rätten till annullering eller mottagningsvägran.

13.4.2 Du har rätt att annullera en order om vi inte inom fyra veckor kan avhjälpa felet med leverans av felfri utbytesprodukt. Utöver det kan du inte göra några ytterligare anspråk eller få ersättning för skador orsakade av förseningar.

13.5 Föreskriven användning, efterlevnad, underhåll och kontroll
Dina anspråk kräver också att vår del av den speciellt utbildade personalen används på föreskrivet sätt för angivna underhålls- och kontrollarbeten och enligt de regler som gäller för ställningsarbete, i synnerhet för montering, planering och alla för den specifika användningen relevanta krav av teknisk och rättslig natur samt de krav som myndigheter ställer.

13.6 Information i försäljningsdokument
 

13.6.1 Våra försäljningsdokument innehåller vare sig uppgifter om beskaffenhet eller kvalitetssäkring. Det som är relevant är enbart vår orderbekräftelse. Om vi hänvisar till godkännanden eller certifieringar innebär det att våra ORIGINAL ALTEC-produkter och andra varor uppfyller villkoren för det godkännandet eller den certifieringen i tillräcklig omfattning och enligt de givna kraven.

13.6.2 Det betyder inte att våra ORIGINAL ALTEC-produkter och andra varor uppfyller dina behov enbart på grund av det godkännandet licensieringen eller den certifieringen.


13.6.3 Information om certifiering eller godkännande befriar inte dig från din plikt som användare att sätta dig in i alla de tekniska och juridiska krav som gäller för konstruktion, statik och användningsområden.

13.6.4 Våra ORIGINAL ALTEC-produkter ska användas med hänsyn tagen till konkreta statikkrav, lokala förhållanden, juridiska bestämmelser och krav från myndigheter.

13.7 Felaktiga monterings- och användarinstruktioner  Felaktiga monterings- och användarinstruktioner är ett litet, obetydligt tjänstefel. Här har du bara rätt att få en felfri bruksanvisning, om en korrekt användning av våra delar annars inte är möjlig.

13.8 Rättsliga konsekvenser av grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse Du har rätt till ytterligare anspråk på oss bara om vi gjort oss skyldiga till avsiktlig försummelse eller agerat grovt vårdslöst. Yrkandena om skadestånd för avtalsbrott är begränsat till ringa vårdslöshet beträffande typiska förutsebara skador. Vi är inte ansvariga för ringa avtalsbrott gällande mindre viktiga avtalsförpliktelser.

13.9 Begränsning
Garantianspråk som inte bygger på köp av konsumtionsvaror löper ut, om vi inte ska bli anklagade för bedrägeri, senast ett år efter upphämtning, leverans, överföring eller meddelade om leveransberedskap.

13.10 Ansvarsbegränsning och ansvarsinskränkning
För fordringar baserade på produktansvar, till följd av dödsfall, kroppsskada och ohälsa, gäller inte tidigare nämnda ansvarsbegränsning och ansvarsinskränkning.
Rättsliga ansvarsbegränsning förblir opåverkade.

13.11 Regressanspråk § 478 BGB (Tysklands allmänna lag)
Regressanspråk av dig som kund mot oss som leverantör i enlighet med § 478 BGB accepteras bara i den mån som du till din till din kund inte har träffat överenskommelser som går utöver de rättsliga anspråken.
 

13.12 Begagnade produkter
För begagnade varor gäller den kvalitet och det tillstånd som framkommer av avtalet. Den förslitning eller det slitage som uppkommer under utgör inget avtalsbrott. För övrigt gäller inte defektgarantin.

 

14. Bindande skriftlig information
Muntlig information från våra anställda är en frivillig tjänst. Muntliga uttalanden från våra anställda är juridiskt bindande endast med vårt skriftliga bekräftelse.

15. Bindande leveranstider, leveransdatum
Våra leveranstider och leveransdatum är bindande endast om de bekräftas av oss i skriftlig form. Dina fastställda tider och datum bestrids.

15.1 Angiven leveranstid, leveransdatum, leveransomfattning
Det är vår skriftliga orderbekräftelse som anger leveranstider, leveransdatum och leveransomfattning. De leveranstider och leveransdatum som vi anger är annars inte bindande och anger den förväntade leverans- eller hämtningsdagen från vår fabrik i Mayen.
Du har den fulla bevisbördan för alla anspråk. Om ett klagomål visar sig vara felaktigt ska du betala våra omkostnader.

15.2 Efterlevnad av leveranstider, leveransdatum
En skriftligt bekräftad leveranstid eller ett skriftligt bekräftat leveransdatum gäller som efterlevt om vi informerade dig på leveransdagen eller slutet av leveranstiden om förberedelser eller färdigställande eller leveransberedskap av varorna, så att man kan under normala förhållanden kan räkna med leverans i rätt tid när varorna har lämnat fabriken och transporteras via speditör, transportör eller annan för leveransen utsedd person.

15.3 Krav på deadline och tider
Efterlevnaden av deadline och tider beror på de kumulativa villkoren att alla underlag, erforderliga tillstånd och godkännanden och planer har lämnats till oss i tid och att de överenskomna betalningarna har gjorts till fullo i tid och att du inte ligger efter med betalningarna. Om så inte är fallet, förlängs leveranstiderna eller leveransdatum med en den tid som motsvarar den försening som du är ansvarig för.

15.4 Förlängning av tiden på grund av force majeure
Om vi inte möta deadlines eller leveransdatum på grund av force majeure, som strejk och lockout, flyttas deadline och leveransdatum fram på motsvarande sätt.
 

15.5 Leveransförsening
Leveransförsening är om du satt ett stoppdatum på tidigast 2 veckor efter icke-bindande leveranstid eller icke-bindande leveransdatum och den tiden passerade utan leverans. Ansvaret begränsas till uppsåtligt eller grovt vårdslöst avtalsbrott.

 

16. Återkallande vid check- eller växelprotest, inställd betalning,
negativa uppgifter

Vi har rätt att häva avtalet om man vid check- eller växelprotester, inställd betalning upptäcker negativa uppgifter om dig.


16.1 Vitesanspråk
Med sådana skäl till att häva avtalet, har vi rätt att kräva vite till ett belopp på 20% av nettoordervärdet. Du har rätt att bevisa för oss att någon skada inte inträffat eller att vitet inte ska vara på den nivån. Andra rättigheter kan du inte åberopa.

16.2 Konstruktionsalternativ vid tekniska problem eller materialanskaffningsproblem
Vid oförutsägbara tekniska problem eller materialanskaffningsproblem som inte beror på oss, har vi rätt att häva avtalet. I sådant fall finns det inga andra ensidiga eller ömsesidiga fordringar.


17. Upphovsrätt, förfogande- och utnyttjanderätt, utlämnande av handlingar
och data till tredje man

17.1 Vi förbehåller oss oinskränkt rätten till alla handlingar och all information som lämnas till dig, särskilt offerter, kostnadsberäkningar, tekniska ritningar, alla bilder, planer, särskilt vår egendomsrätt, upphovsrätt, och förfogande- och utnyttjanderätt.

17.2 Alla dokument och all information från oss från endast med vårt skriftligt medgivande helt eller delvis göras tillgänglig för tredje part, överlämnas kopieras, reproduceras eller överföras till disk.


18. Betydelsen av bildframställningar eller teckningar, detaljer i
konstruktion, statik, användningsområde eller avsedda användningsområden


18.1 Bilder eller grafiska framställningar för möjlig eller faktisk användning av våra delar utgör endast exempel och används endast för att illustrera användningsmöjligheterna. Du får ingen juridiskt bindande försäkran avseende typ, möjlig eller tillåten användning eller användningssätt.

18.2 Information om eller beskrivningar av konstruktion, montering, planering, säkerhet, statik och användningsområden utgör endast exempel och är därför inte bindande.
Sådan information eller sådana beskrivningar befriar dig inte från din plikt som användare att själv sätta dig in i alla de tekniska och juridiska krav som gäller för konstruktion, montering, planering, säkerhet, statik och användningsområden.

18.3 Våra ORIGINAL ALTEC-produkter ska användas med hänsyn tagen till konkreta statikkrav, lokala förhållanden, juridiska bestämmelser och krav från myndigheter.

18.4 Du måste följa eller observera alla för den specifika användningen relevanta tekniska, administrativa och legala krav.

18.5 Vi vill uttryckligen påpeka att det är bara du som användare av våra ORIGINAL  ALTEC- produkter och andra varor som ansvarar för säker konstruktion, ändring, ombyggnad, strukturell stabilitet, form, urval, utförande och test av fästelement, efterlevnad av relevanta standarder, speciellt DIN- och EU-normer, yrkesregler för montering av byggnadsställningar, allmänt accepterade tekniska regler för planering av byggnadsställningar, uppställning och praktiskt uppförande av ställningar, liksom att uppfylla alla myndighetskrav och juridiska regler, inklusive byggnads- och entreprenadlagar och konstruktionsregler för lagstiftning, regler för arbets- och driftsäkerhet krävs med särskild inriktning på olycksförebyggande föreskrifter.

18.6 Dessutom är du som användare av våra ORIGINAL ALTEC-produkter och andra varor ansvarig för att ställningen används till det den är avsedd för, att den används på ett säkert sätt och har rätt märkning

18.7 Om ställningskonstruktionen avviker från standard är det du som ansvarar för att stabiliteten åtgärdas i den utsträckning som behövs, till exempel via genomförandeplaner i det enskilda fallet, kompletterat med din på yrkeserfarenhet baserade bedömning.

18.8 Dessutom ska man följa det som står i konstruktions- och användarhandböckerna.

 

19. Blandad användning av ORIGINAL- ALTEC-produkter

19.1 Alla beskrivningar och illustrationer i våra produktbroschyrer gäller endast om uteslutande ORIGINAL-ALTEC-produkter används. Våra produkter är avsedda, konstruerade och tillverkade uteslutande för användning tillsammans med andra ALTEC-produkter. ORIGINAL ALTEC-produkter skiljer sig åt i konstruktion, material och tillverkningsprocess från andra tillverkares produkter och kopior.

19.2 Vi kan inte uttala oss om systemfrämmande eller blandad användning av ALTEC-produkter. Det gäller även vid användning av kopior av ORIGINAL ALTEC-produkter.

19.3 Vi tar därför inte ansvar om våra ursprungliga ALTEC-produkter blandas med andra produkter. Du friskriver oss i detta avseende från fordringar från tredje part.

19.4 Där vi ger information om produktegenskaper, användningsområden, konstruktionsuppgifter, konstruktionsvarianter, förankring, användningsmetoder, tekniska data, officiella bestämmelser och normer gäller de enbart ORGINAL ALTEC-produkter och deras användning.

 

20. Tekniska ändringar
Tekniska förbättringar kan när som helst införas tack vare nya tekniska landvinningar.

 

21. Leveransplats
Leveransplats är enligt vårt val vårt huvudkontor Mayen eller ett av vår leveranslager.
 

 

22. Gällande jurisdiktion
Det är i tingsrätten i Koblenz som är första insats med tanke på företagets säte och geografiska läge och som är gällande jurisdiktion också för växel-, check- och urkundsprocess, oavsett vad tvisten gäller för de fall där parterna är fysiska personer, juridiska personer eller fondföreträdare. Detsamma gäller om du inte är formellt juridiskt register ad i Tyskland eller om du har flyttat från din bosättningsort eller stadigvarande vistelseort i Tyskland efter det att avtalet ingåtts eller när din bosättningsort eller stadigvarande vistelseort inte är känd vid tidpunkt för den rättsliga prövningen.

 

 

23. FN:s internationella köplag gäller inte
Det är uteslutande eller huvudsakligen lagen i Förbundsrepubliken Tyskland som gäller. FN:s internationella köplag är inte tillämplig.

 

24. Sekretess, säkerhet


24.1 Vi samlar in personliga data endast för det ändamål som du fick information om när du angav uppgifterna. Dina personliga data användas enbart inom ALTECGruppen.

24.2 Du samtycker till och tillåter oss att bearbeta, lagra och analysera de data vi fått i samband med vår affärsrelation i enlighet med bestämmelserna om sekretess och säkerhet.

24.3 Vår integritetspolicy och långtgående sekretesspolicy kan du läsa på vår webbplats http://www.altec-alu.de.