ALTEC-Onlineshop Zum Shop

Generelle forreningsbetingelser

 

1. Gyldighetsområde
Disse generelle leverings- og betalingsbetingelsene gjelder utelukkende for rettslige transaksjoner med foretakseiere. Våre generelle leverings- og betalingsbetingelser gjelder uten unntak. De gjelder for alle framtidige forretningsforhold, også når det ikke har blitt samtykket uttrykkelig til dem.
Deres generelle forretnings- eller innkjøpsforbindelser, som er annerledes enn våre, gjelder ikke. De fratas hermed gyldighet.


2. Tilbud, oppdragsbekreftelse
Tilbudene våre er ikke bindende. Hvis vi ikke har oppfylt bestillingen din med en leveranse, trenger godkjenningbekreftelser og bestillinger skriftlig bekreftelse fra oss for å være rettslig gyldige. Det samme gjelder for utfyllende tjenester/leveranser, endringer eller tilleggsavtaler. En skriftlig bestillingsbekreftelse fra oss er retningsgivende for leveringsomfang, innhold og pris.


3. Prisgrunnlag
Hvis ikke noe annet er bekreftet, brukes de prisene som gjelder når avtalen inngås i tillegg til gjeldende merverdiavgif. Hvis det har gått mer enn 3 måneder mellom fra avtalen ble inngått og leveringen, legges ved endrede lønns-, material- og driftskostnader, de nettolisteprisene eller tjenestesprisene som gjaldt ved ferdigstillelsen av produksjonen og gjeldende merverdiavgift til grunn. Prisene som er angitt i prislistene våre, gjelder slik det passer lokalt.
 


4. Leveringsmengde
Bare vår skriftlige oppdragsbekreftelse gjelder for leveringsmengden. Delleveranser og delvise ytelser er tillatt så langt de er rimelige.


5. Betalingsmål, rabatt

Så lenge man ikke har blitt enig om noe annet, skal fakturaene våre betales i løpet av 14 dager med 2 %
kontantrabatt; i løpet av 30 dager uten avslag, den kan betales fra regningsdato, dette gjelder uavhengig av om regningen skal betales av en tredjepart.
Hvis leveringen forsinkes på grunn av deg, skjer faktureringen iht. leveringskapasitet, tidligst ved avtalt leveringsfrist.
Kontantrabatter faller bort hvis det fins flere ubetalte fakturaer som har forfalt til betaling når beløpet med rabatt har blitt betalt inn. Hvis du ikke betaler en av fakturaene våre innen fristen, forfaller også alle andre ubetalte fakturaer til betaling.


6. Utsettelsesrettigheter, tilbakebetalingsrettigheter

Du har bare krav på betalingsutsettelse eller tilbakebetaling når motkravene dine har blitt godkjent som rettskraftige og ubestridlige av oss. Du kan likevel bare gjøre disse rettighetene gjeldende i den grad motkravet ditt beror på det samme kontraktsforholdet.


7. Formidlingsforbud
Du har ikke rett til å  formidle informasjon om forretningsforholdet vårt til en tredjepart.


8. Slettingsbestemmelse
Hvis du ikke tar noen avgjørelse om sletting/innfrielse, har vi rett til å gjøre dette,
§ 366 BGB blir forhandlet ned.


9. Tillatelse til inkasso

Våre medarbeidere eller forhandlere har rett til å gå til inkasso hvis de har fullmakt til det. Dette gjelder også ved lagersalg.

 

10. Kostnader til transport, emballasje, forsikring og kjøretøy
Prisene våre gjelder som regel for uinnpakkede varer fra fabrikken. Du må dekke alle påløpende kostnader for transport, emballasje, forsikring og kjøretøy.

10.1 Godtgjørelse emballasjemateriale
For transportmidler som kan brukes igjen, som gitterbokser, paller o.a., gir vi en passende godtgjørelse, i den grad vi har tatt med prisen for disse på forhånd,  og om de straks leveres kostnadsfritt tilbake til oss.

10.2 Forsikret transport
Etter ønske sender vi varene forsikret på ditt ansvar og for din regning.

10.3 Kostnader for tilbakelevering
Hvis vi må ta tilbake materiale som vi har rett til, skal du bære kostnadene for dette. Disse kan i enkelttilfeller tilsvare nettovareverdien på det tidspunktet varen hentes. Du har rett til å dokumentere for oss at disse kostnadene ikke har oppstått, eller ikke er et så stort beløp.
 

 

11. Overføring av risiko
Hvis ikke risikoen allerede har blitt overført til deg, går risikoen senest over til deg på følgende måte:

11.1 Overføring av risiko ved henting, lasting, levering, enten ved henting, lasting eller ved levering til speditør eller transportfirma, uavhengig av om vi sender, du henter, om vi eller du gir oppdraget til en tredjepart og uavhengig av dette, om det sendes med frakt betalt, uten frakt betalt, eller mot et engangsoppgjør, også når det følger delleveranser.

11.2 Risikooverdragelse ved forsinkelse av mottak
Hvis det oppstår forsinkelser på grunn av deg eller andre grunner, overføres risikoen til deg når du viser at du er klar for leveransen.
 

 

12. Sikkerhet
For alle fordringene vi har til deg, eller som vi vil få til deg, av hvilken som helst rettslig grunn, skal du garantere følgende sikkerhet for oss:

12.1 Eiendomsforbehold
Samtlige varer som leveres av oss forblir vår eiendom til de er helt betalt og alle krav er innfridd. Dette gjelder også omstridte og/eller betingede krav. Du har rett til å bruke varene i vanlig forretningsvirksomhet så lenge du ikke ligger etter med betalingen.

12.2 Forlenget eiendomsforbehold                                                                                   Fordringer som oppstår på grunn av videresalg eller en annen rettslig grunn angående varen, skal overføres helt til oss som sikkerhet. Vi godtar hermed overdragelsene. I den grad vi krever inn fordringene våre i et kontokurantforhold med deg, strekker forhåndoverdragelsen seg også til den tilsvarende saldofordringen.

12.3 Fullmakt innkreving av fordring, tilbakekalling, autogiroavtale, ingen annen overdragelse, informasjon hvis tredjepart får adgang

12.3.1 Vi gir deg fullmakt til å kreve den angitte fordringen for vår regning i eget navn. Denne fullmakten kan tilbakekalles. Denne innkrevingsfullmakten kan bare tilbakekalles hvis du ligger etter i betalingen, eller vi kjenner til avviste sjekker eller veksler, misligholdt gjeld eller andre negative opplysninger om deg.


12.3.2 Du har ikke fullmakt til noen annen innkreving. Du har rett til å kreve inn disse fordringene så lenge du oppfyller betalingsforpliktelsene dine. Du skal straks informere oss om pantsettelser og andre tiltak fra en tredjepart som angår våre eiendommer eller rettigheter.

12.4 Informasjon kunde
Hvis vi forlanger det, er du i henhold til punkt 12.2 forpliktet til å informere oss om fordringer mot en tredjepart og å gjøre de påfølgende kjøperne kjent med dette med oppfordring om å betale direkte til oss. Vi har alltid rett til å informere de påfølgende kjøperne om overdragelsen og selv kreve inn fordringen.

12.5 Ingen fullmakt til innkreving ved insolvens
Denne fullmakten til innkreving anses som opphevet, hvis det kommer et krav om å åpne en insolvensprosess mot deg eller om å levere inn den gjeldende forsikringen.
 

12.6 Innfrielse av sikkerheter
Du har rett til å forlange helt eller delvis innfrielse av sikkerheter når disse overstiger en realiserbar verdi på 20 % av fordringen som skal sikres

12.7 Fullmakt til innhetning

12.7.1 For å sikre eiendomsrettighetene våre, spesielt ved manglende betaling gir du oss eller en tredjepart som vi gir oppdraget, rett til når som helst å komme inn på din eiendom eller forretingsområde for å hente ORIGINAL ALTEC-produkter og andre varer for og å ta med ORIGINAL ALTEC-produkter og andre varer som vi eier. Det samme gjelder når våre ORIGINAL ALTEC-produkter og andre varer skal hentes inn fra kunder av deg.
 

12.7.2 For å unngå unødige kostnader er du hermed inneforstått med og gir tillatelse til dette.


12.7.3. Du er forpliktet til å betale oss tilbake alle tilleggskostnader som oppstår i sammenheng med at vi oppfyller våre krav på tvangsinnhenting eller henter inn materialet vårt.
 

13. Garanti
Hvis det ikke er andre krav, unntatt punkt 14, har vi ansvar på følgende måte for mangler i de leverte varene:

13.1 Du har plikt til å varsle om defekter og åpenbare mangler. Åpenbare mangler, feil antall og feilleveringer skal umiddelbart meddeles skriftlig på fraktbrevet under angitt leveringsbekreftelsesnummer; ellers vil ikke noe garantikrav gjelde.

13.2 Informasjonsplikt ved mangler som ikke er åpenbare
Mangler som ikke er åpenbare, gjelder som godkjent hvis det ikke straks har blitt meldt fra om dem til oss skriftlig, senest 14 dager etter ovedragelse av risiko. Du må opp følgebrevnummeret. Hvis kravet sendes inn til riktig tid, regnes fristen som overholdt.

13.4  Reparasjon, etterlevering, forsinket tilleggstjeneste

13.4.1 Skulle det oppstå mangler, vil vi etter eget valg enten reparere eller levere en ny mangelfri vare. Hvis etterarbeidet går galt, kan du etter fritt valg forlange en prisreduksjon eller trekke deg fra kontrakten. Hvis manglene er uvesentlige, har du ikke rett til å sende varen tilbake og ikke godta varen.


13.4.2 Du har rett til å trekke deg fra kontakten hvis vi ikke har kunnet oppfylle ditt krav om ettertjeneste ved å levere en mangelfri ny vare innen fjorten dager. Ut over dette har du ikke andre rettigheter, ikke engang til erstatning av kostnader som har oppstått på grunn av forsinkelsen.

 

13.5 Forskriftsmessig bruk, overholdelse av vedlikeholdsarbeid og kontroller
Kravene dine har også som betingelse at produktene våre har blitt brukt forskriftsmessig av faglig kvalifisert personell, at foreskrevet eller påkrevd vedlikeholdarbeid og kontroller har blitt gjennomført, og at de faglige reglene for stillasbygg, spesielt for montering, planlegging, så vel alle juridiske krav eller krav fra myndighetene som gjelder for den konkrete anvendelsen, har blitt fulgt.

13.6 Angivelser i kjøpsdokumentasjonen

13.6.1 Kjøpsdokumentasjonen vår inneholder verken angivelser om beskaffenhet eller garantier om egenskaper. Bare vår egen oppdragsbekreftelse er retningsgivende. Så lenge vi forholder oss til tillatelser eller sertifiseringer, betyr dette at våre ORIGINAL ALTEC-produkter og andre varer oppfyller betingelsene for den nevnte tillatelsen eller sertifiseringen i påkrevd grad, og oppfyller kravene i tillatelsen eller sertifiseringen.


13.6.2 Dette betyr ikke at våre ORIGINAL ALTEC-produkter og andre varer også oppfyller kravene til det konkrete bruksområdet du har i tankene, bare på grunn av en tillatelse eller sertifisering.
 

13.6.3, En sertifisering eller tillatelse fritar deg ikke fra din plikt som bruker til å selv å gjøre deg kjent med alle tekniske og juridiske krav til konstruksjon, likevekt eller bruksformål.

13.6.4. Våre ORIGINAL ALTEC-produkter og andre varer skal brukes av deg mens du følger de konkrete kravene til balanse, tar hensyn til lokale forhold og følger de spesifikke offentlige og juridiske kravene for bruk.
 

13.7 Mangelfull monterings- og bruksanvisning
En mangelfull monterings- og bruksanving er bare en liten, uvesentlig pliktforsmømmelse. Du har krav på å få levert en feilfri bruksanvisning, hvis det ellers ikke er mulig å bruke produktene våre på en korrekt måte.
 

13.8 Rettslige følger av en grov uaktsom eller overlagt pliktforsømmelse
Du har bare flere krav hvis vi har forsømt den ovennevnte plikten uaktsomt eller på grov overlagt måte. Skadeerstatningkravet for å ikke overholde vesentlige kontraktsforpliktelser er ved mindre alvorlige, uaktsomme pliktforsømmelser begrenset til de kontraktstypiske, forutsigbare skadene. Vi påtar oss ikke noe ansvar ved mindre alvorlig uaktsom forsømmelse av uvesentlige kontraktsforpliktelser.

13.9 Foreldelse
Krav på grunn av mangler som ikke gjelder kjøp av forbruksvarer, foreldes, så lenge vi ikke kan komme med påstander om bedrageri, senest etter et år etter henting, levering, overlevering eller melding om at varen er klar til å sendes.

13.10 Begrensninger på ansvar og foreldelse
Ved krav om ansvar på grunn av død eller fysisk skade, gjelder ikke de ovenfornevne begrensningene på ansvar og foreldelse.
De juridiske begrensninger i ansvaret forblir uberørt av dette.

13.11 Regresskrav iht. § 478 BGB
Regresskrav fra deg som bestiller mot oss som leverandør iht.  § 478 BBG, gjelder bare i den grad du ikke har inngått noen avtaler med din kunde som går ut over de juridiske kravene ¨på grunnlag av manglene.

13.12 Brukte produkter
I tilfelle varene er brukt, gjelder den aktuelle tilstanden til de kontraktsbestemte  varene. En slitasje som tilsvarer brukstiden eller evt. skade på grunn slitasje gir ikke grunn til å påstå at vesentlige kontraktsforpliktelser er brutt. I alt øvrig utelukkes garantier angående mangler på produktet.

 

14. Forpliktende skriftlige opplysninger
Muntige opplysninger fra medarbeiderne våre er frivillig service. Alle muntlige ytringer fra medarbeiderne våre er bare rettslig bindende med vår skriftlige bekreftelse.

 

15. Skriftlige leveringsfrister
Leveringsfristene våre er bare bindende når de har blitt skriftlig bekreftet som dette av oss. Dine faste frister - eller fristene blir bestridt.

15.1 Angivelse av leveringsfrister, leveringsmengde
For leveringsfrister og leveringsmengde er bare en skriftlig oppdragsbekreftelse fra oss retningsgivende. Andre leveringsfrister som nevnes av oss er ikke-bindende og angir bare sannsynlig sende- eller hentedag fra fabrikken vår i Mayen.
Du bærer hele bevisbyrden for samtlige krav. Hvis et krav angående en påstått mangel ikke fører fram i retten, skal du erstatte prosessutgiftene våre.

15.2 Oppfyllelse av leveringfrister
En skriftlig bekreftet leveringsfrist egjelder som oppfylt når vi har gitt deg meskjed om at varen er ferdig produsert eller klar til å sendes innen fristen, når varen har forlatt fabrikken eller har blitt overlevert til speditøren, transportselskapet eller en annen person som har blitt bestemt til å transportere varen på en slik måte at man under normale forhold kan regne med en levering til riktig tid.


15.3 Betingelser for å overholde leveringsfrister
Enhver tidsfrist har den kumulative betingelsen at du har forelagt oss all dokumentasjon, påkrevde godkjenninger og tillatelser og planer til riktig tid og betaler inn alle avtalte beløp fullstendig og til riktig tid og ikke ligger etter med betalinger. Hvis dette ikke er tilfelle, forlenges fristene tilsvarende forsinkelsen som har oppstått på grunn av deg.

15.4 Forlengelse av fristene på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll
Hvis det ikke er mulig å overholde fristene på grunn av forhold som vi ikke har kontroll over, f.eks. streik eller lockout, forlenges kontraktsfristene tilsvarende.

15.5 Forsinkelse i leveransen
Leveransen vår er forsinket når du tidligst etter at det har gått 2 uker etter den ikke-bindende leveringsfristen har gått ut, har satt en passende etterfrist og denne har gått ut uten at du har mottat noe. Et ansvar som har oppstått på grunn av dette, begrenses hvis det har skjedde overlagte eller grovt uaktsomme brudd på kontrakten.

 

16. Rett til å trekke oss fra kontrakten hvis du utsteder sjekker eller veksler uten dekning, ved mislighold av gjeld, negativ informasjon
Vi har rett til å trekke oss fra kontrakten hvis vi får informasjon om at du har utstedt sjekker eller veksler uten dekning, har misligholdt gjeld eller andre negative opplysninger.

16.1 Engangsbeløp, krav om skadeerstatning
Hvis vi på grunn av dette erklærer at vi ønsker å trekke oss fra kontrakten, har vi krav på et engangsbeløp som skadeerstatning på 20 % av netto oppdragsverdi. Du har rett til å dokumentere for oss at vi ikke har lidt noen skade tilsvarende dette beløpet. Du har ikke andre rettigheter.

16.2 Utformingsmuligheter ved tekniske problemer eller materialproblemer som vi ikke har ansvar for
Skulle det oppstå tekniske problemer eller materialproblemer som vi ikke har ansvar for, har vi rett til å trekke oss fra kontrakten. I dette tilfellet gjenstår ingen flere ensidige eller gjensidige krav.

 
17. Opphavsrett, rådighets- og utnyttelsesrett, videreformdlig av dokumentasjon
og opplysninger til tredjepart

17.1 Vi forbeholder oss uinnskrenket samtlige rettigheter, spesielt våre eiendoms- og opphavsrettslige rådighets- og utnyttelsesrett til all dokumentasjon og opplysninger levert til deg, spesielt til tilbud, kostnadsanslag, tekniske tegninger, alle bilder og planer.
 

17.2 All dokumentasjon og data fra oss skal bare gjøres tilgjengelig eller overlates til en tredjepart, helt, delvis eller unntaksvis, kopieres, mangfoldiggjøres eller overføres til en database etter skriftlig tillatelse gitt av oss på forhånd.

 

18. Betydning av bilder eller tegninger, opplysninger om
konstruksjon, stabilitet eller bruksformål

18.1 Bilder eller tegninger om mulig eller faktisk bruk av produktene våre tjener bare som eksempler og er bare til å anskueliggjøre bruksmulighetene. Du har på ingen måte krav på rettslig bindende garanti om type, mulig eller tillatt bruk.

18.2 Opplysninger eller presentasjoner av konstruksjon, montering, planer, sikring, stabilitet eller bruksformål tjener bare som eksempler og er ikke forpliktende.
Slike framstillinger eller presentasjoner fritar deg ikke fra din plikt som bruker til å selv å gjøre deg kjent med alle tekniske og juridiske krav til konstruksjon, montering, planer, sikring, likevekt eller bruksformål.

18.3 ORIGINAL ALTEC-produkter og andre varer skal alltid brukes mens du følger de konkrete kravene om stabilitet, lokale forhold og gjeldende spesifikke krav fra myndigheter og lovverk.

18.4 Du er forpliktet til å overholde alle tekniske krav og krav fra myndighter og lovverk som gjelder den konkrete anvendelsen.

18.5 Vi informerer deg om at bare du som bruker av våre ORIGINAL ALTEC-produkter og andre varer er ansvarlig for å overholde regler for sikker montering, ombygning, demontering, likevekt, type, valg, utførelse og kontroll av festeanordninger, at gjeldende normer overholdes, spesielt DIN- eller EN-normer, fagregler for stillasbygg, de allment anerkjente tekniske reglene for planlegging av stillaser, reising av stillaser og utførelse av stillaser, også å overholde samtlige forskrifter fra myndighetene og juridiske reguleringer, spesielt alle regler som gjelder oppsyn med bygg eller byggeforskrifter, reglene for arbeids- eller driftssikkerhet og spesielt å følge forskriftene for å unngå ulykker.

18.6 Som bruker av våre ORIGINAL ALTEC-produkter er du forpliktet til å bruke dem på tiltenkt måte og å opprettholde driftssikkerheten for stillasene og korrekt merking og

18.7 Hvis monteringen av stillaset avviker fra reglene er du ansvarlig for å bekrefte at det er tilstrekkelig stabilitet og sikkerhet, for eksempel gjennom utførelsesplaner i enkelttilfeller, i tillegg til din vurdering i henhold til din faglige erfaring.

18.8 I tillegg skal også våre angivelser i monterings- eller bruksanvisningen følges.

 

19. Blandet bruk av ORIGINAL ALTEC-produkter

19.1 Samtlige angivelser eller presentasjoner i produktbrosjyrene våre gjelder utelukkende ved bruk av ORIGINAL ALTEC-produkter. Produktene våre er utelukkende konstruert for å brukes sammen med andre ALTEC-produkter. ORIGINAL ALTEC-produkter skiller seg fra produktene til andre produsenter eller kopier når det gjelder konstruksjon, materialer og produksjonsprosess.

19.2 Vi kan ikke uttale oss om fremmede systemer eller om at ALTEC-produkter brukes sammen med andre produkter. Dette gjelder også ved bruk av kopier av ORIGINALEALTEC-produkter.

19.3 Vi påtar oss ikke noe ansvar når våre ORIGINAL ALTEC-produkter brukes sammen med andre produkter. Vi har ikke ansvar for noen tredjepart.
 

19.4 I den grad vi lager angivelser om produktegenskaper, bruksmuligheter, konstruksjonsopplysninger, monteringsvarianter, forankringer, bruksteknikker, tekniske data eller for å overholde juridiske bestemmelser eller normer, gjelder disse opplysningene alltid for ORIGINAL ALTEC-produkter.

 

20. Tekniske endringer
Vi kan til enhver tid foreta endringer som tjener det tekniske framskrittet.

 

21. Leveringssted
Etter vårt valg er leveringgstedet alltid vårt hovedkontor i Mayen eller ett av utleveringslagrene våre.

 

22. Jurisdiksjon
Eneste sted for jurisdiksjon, også når det gjelder veksel-, sjekk- og dokumentprosesser,  er, uavhengig av stridsverdi, i tilfelle partene er fullt ut kvalifiserte handelsmenn, juridiske personer i offentlig rett eller offentlig-rettslige fond, tingretten (Amtsgericht) i Koblenz, som gjelder lokalt for vårt hovedkontor. Det samme gjelder når du ikke har noe generelt sted for jurisdiksjon, eller hvis du etter at kontrakten er oppfylt, får bosted eller vanlig oppholdssted utenfor Tyskland, eller hvis bostedet eller stedet der du vanligvis oppholder deg, ikke er kjent når prosessen begynner.

23. Ingen FN-handelskonvensjon
Retten i Forbundsrepublikken Tyskland gjelder utelukkende eller fortrinnsvis FNs handelskonvensjon gjelder ikke.

 

24. Personvern, sikkerhet

24.1 Vi utarbeider dine personopplysninger utelukkende med henblikk på grunnen til at du ga oss opplysningene. Personopplysningene dine brukes bare innenfor ALTEC-gruppen.

24.2 Du er dermed inneforstått med dette og gir oss fullmakt til at vi kan bearbeide, lagre og analysere de opplysningene vi mottok i sammenheng med forretningsforholdet vårt iht. gjeldende forskrifter for personvern.

24.3 Du finner vår personvernerklæring og flere anvisninger om personvern  på hjemmesiden vår http://www.altec-alu.de aufrufen.